سرای دانش

جشن نشانه ل دبستان ملک

آموزش نشانه ل همراه با شعر، داستان، نمایش به همراه آموزش بهتر و خلاق تر در کلاس اول دبستان ملک

نمونه ای از شعرهای یادگیری نشانه "ل" را در زیر مشاهده می کنید: 

ل، ل، ل هستم                             من، ل آخر هستم

آخر سال، آخر شال، آخر مال نشستم .

با دو تا شکل زیبام                      من دوست بلبل هستم 

آخر گل، آخر کل، آخر سنبل نشستم 

جشن نشانه ل دبستان ملک

 معلم کلاس اول دبستان، برای آموزش این نشانه، فلش کارت های درسی را  بین دانش آموزان پخش کرد و از دانش آموزان خواست با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه قرمز توجه کنند. 

سپس معلم کلاس،  جدولی درست کرد و با علامت های قراردادی مکان قرار دادن هر نشانه را مشخص کرد. 

جشن نشانه ل دبستان ملک

هر گروه با توجه به مکان قرار دادن نشانه قرمز فلش کارت های خود را در جدول قرار می دهند و شبیه آن را می نویسند. 

 

جشن نشانه ل دبستان ملک