سرای دانش

حافظه شنیداری

راه های تقویت حافظه شنیداری دانش آموزان

حافظه شنیداری :

حافظه دارای تنوع گوناگونی است از جمله دیداری ، شنیداری، حرکتی، لمسی، بویابی، و..ولی حافظه دیداری و شنیداری و حرکتی از جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش برخوردار است. ما هم با گوشهایمان می بینیم و هم با چشمانمان می شنویم .

تمرینهای زیربرای تقویت حافظه شنیداری بسیارمفید می باشد:

1-سه کلمه برای کودک بیان کنید و از وی بخواهید پس ازاینکه هرسه کلمه را گفتید، آنها را بازگو کند. سپس چهار کلمه وبه همین ترتیب پیش برویدتامطابق رشد سنی وطبیعی خویش ازحافظه شنوایی برخوردار شود.

 2-یک جمله برای کودک بگویید واز او بخواهید آن راتکرار کند.سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کند و به همین ترتیب پیش بروید تا توانایی وی به حد هنجار وطبیعی برسد.

3-تمرینات 1و2 راانجام دهید، اما این بار دانش آموز ترتیب گفتن کلمات راهم حتما رعایت کند.دراین صورت توانایی توالی شنوایی اونیز تقویت خواهد شد.

4-چند دانش آموز راکنار هم بنشانیدواز آنها بخواهید این بازی راترتیب دهند.نفراول یک کلمه بگوید، نفر دوم همان کلمه را تکرار و کلمه دیگری که مناسب است به آن اضافه کند،نفرسوم دوکلمه قبلی رابگویدوکلمه دیگری راکه مناسب است به آن اضافه کندوبه همین ترتیب پیش رود.

حافظه شنیداری

به عنوان مثال نفراول: من،نفردوم: من در،نفرسوم :من درحیاط....

 5- همان بازی راترتیب دهیداما این باربه جای استفاده ازیک کلمه ،دانش آموزان ازیک جمله استفاده کنند

به عنوان مثال نفراول:من درحیاط مدرسه بازی کردم. نفردوم:من درحیاط مدرسه بازی کردم وبعد به کلاس رفتم. نفر سوم:.....

 6-به کودک چند دستور بدهید واز وی بخواهید آن دستورات را به ترتیب اجرا کند.این تمرین علاوه برحافظه شنوایی،توانایی(حرکتی-شنوایی) ونیز(توالی شنیداری )رابا هم تقویت می کند.

7- یک کلمه بیان کنید وپس از 30ثانیه ازاوبخواهید آن راتکرارکند. درتمرین های بعدپس ازگذشت چند ثانیه ازاوبخواهیدکه نام شئ مخفی شده رابگوید.این تمرین را آنقدر ادامه دهید تابتواند درحدود 30 ثانیه شئ رادرحافظه کوتاه مدت خویش نگه دارد.

8- ابتدا برای او قصه های بسیار کوتاه بگوییدسپس داستانهای بلندتر بگوییدوبعدازاوبخواهید قصه های شما راتقلید کند وسرانجام خودش قصه بسازد.

9- ازاوبخواهید اشیای پیرامونش را نشان داده ونام ببرد.

10- کودک رایاری دهید تاتعدادی عدد یا لغات ساده را به خاطر بسپارد.

11- یادگیری لالایی ها،اشعار،مثل هاو ....

حافظه شنیداری

12- به کودکان دستورالعملهایی بدهید که قبل از اجرا آن را باخودتکرارکنند.

13-تعدادی حروف بی معنا رابرای کودکان تکرار نمایید تاآن رابه حافظه خودبسپارند.مثل حروف بابابابا ،ساساساسا،نانانانا...

14-کودکانت راتشویق کنید که با چشمان بسته به مترادفهای شنوایی گوش دهند،مثل بادوشاد

15- دستورالعملهایی که شامل مراحل متعدد است به کودکان عرضه نمایید.

16-کودکان راتشویق کنید که شماره تلفن بعضی ازموسسات خدماتی،مثل آتش نشانی وساعت گویا رایاد بگیرندوبه خاطر بسپارند.

حافظه شنیداری

17-تعدادی ازکلمات را برای کودکان با آهنگی خاص بخوانیدوازآنها بخواهید هرکلمه شنیده شده رابگویند.

-18ازدستورالعملهای شفاهی استفاده بکنید،به این ترتیب که پرتقالها راروی میز بگذار،سیب هارازیر میزبگذارومکعب های زرد را بالای میز بگذار.

19- یک برنامه تلویزیونی را انتخاب کرده،اجازه دهید که کودک آن رامشاهده کند.سپس ازاوسوال نمایید که صفحه تلویزیون چه تصویری را نشان می دهد.

 

media-object

مژگان عبدالمطلبی

تقویت حافظه ی شنیداری بسیار خوب است. ممنون از خانم قنبری که این خبر را گذاشتن.