سرای دانش

برگزاری جلسات 3 نفره بهمن ماه

جلسات 3 نفره بهمن ماه دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت از روز پنج شنبه 4 بهمن ماه آغاز شد.

جلسات 3 نفره بهمن ماه دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت که از روز پنج شنبه 4 بهمن ماه آغاز شد تا روز دوشنبه 8 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. در این جلسات ضمن ارائه گزارش کار سه ماه دانش آموزان، کارنامه نیمسال اول نیز به اولیاء ارائه شد.

برگزاری جلسات 3 نفره که یکی از ده ویژگی اصلی مدارس سرای دانش می باشد موجب شناخت و آگاهی هر چه بیشتر اولیا با روند پیشرفت درسی فرزندانشان می شود. برای تشکیل این گروه های 3 نفره و برگزاری جلسات آیتم های گوناگونی در نظر گرفته می شود.

از جمله این ویژگی ها می توان به یادگیری از همتایان، قرار گیری در یک بازه ترازی، هم سطحی معدل و یا شباهت های خانوادگی اشاره کرد.

برگزاری جلسات 3 نفره بهمن ماه

 

برگزاری جلسات 3 نفره بهمن ماه