سرای دانش

دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر

ساخت کاردستی هدفمند

<p>از اول شروع سال تحصیلی چندین کار دستی با اهداف گوناگون و مفید در دبستان الغدیر ساخته شده است که به شرح زیر است :</p> <p><span style="color:#c0392b">&nbsp;1-</span><span style="color:#c0392b"> </span>تقویت روحیه تحقیق و جستجوگری و انجام کار گروهی</p> <p><span style="color:#c0392b">2-</span>افزایش خلاقیت و توانمندی های ذهنی و جسمی</p> <p><span style="color:#c0392b">3-</span>آمادگی برای شرکت در جشنواره های علمی</p> <p><span style="color:#c0392b">4-</span>خلاقیت با ترکیبی از هنر و ریاضی</p> <p><span style="color:#c0392b">5-</span>افزایش هوش و دقت و تمرکز</p> <p>نمونه ای از کاردستی های ساخته شده توسط دانش آموزان 6 تا 11 سال :</p> <div><img alt="دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر" src="http://admin.sarayedanesh.sch.ir/files/images/0000005963.jpg" title="دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر" width="100%" /></div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;<img alt="دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر" src="http://admin.sarayedanesh.sch.ir/files/images/0000005964.jpg" title="دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر" width="100%" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div><img alt="دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر" src="http://admin.sarayedanesh.sch.ir/files/images/0000005965.jpg" title="دستاوردهای درس کار و فناوری دبستان الغدیر" width="100%" /></div>