سرای دانش

فواید بازی کردن با کودکان

بازی ها در کودکی نقش مهمی در تمام سنین رشد کودک بازی میکنند و در میزان یادگیری و هوش کودک تاثیر گذار هستند

بازی های مختلف جنبه های مختلف زندگی واقعی را در خود منعکس می کنند. شیوه هایی که کودکان مشغول بازی می شوند در موفقیت کودکان در زندگی شان تاثیر مثبتی خواهد داشت

بازی ها بستر مناسبی برای یادگیری عقاید مهم درون زندگی و مهارت های زندگی فراهم می آورند. 

به طور کلی 3 نوع بازی داریم: 

بازی فردی: کودک قبل از 2 سالگی به بازی فردی می پردازد به این معنی که به تنهایی بازی می کند. 

بازی موازی: از سن 2 تا 3 سالگی، کودک به بازی موازی می پردازد. بازی موازی به این گونه است که دو کودک در فاصله 50 سانتی متری یا کمتر و بیشتر هر دو به یک بازی ( مثلا ماشین بازی) مشغول هستند. 

بازی اجتماعی: کودک بعد از سه سالگی با همسالان خود همبازی می شود. هنگام بازی دائم با آن ها در تعامل است و تنها در این سن کودک قادر به انجام بازی های مشارکتی و دسته جمعی خواهد بود و هنگام بازی با مفاهیمی مانند رعایت نوبت و برد و باخت آشنا خواهد شد. 

به همین دلیل است که در این سن وجود همبازی برای کودک اهمیت پیدا می کند.

فواید بازی کردن با کودکان

چند توصیه برای بازی با کودکان :

  • از کلمات " باید و نباید" و "چرا" هنگام بازی استفاده نکنید. 
  • هنگام بازی لمس و تماس بدنی مناسب با او داشته باشید. 
  • قبل از شروع بازی، مدتی که می خواهید با او بازی کنید را بگویید. 
  • لحن شما هنگام گذاشتن محدودیت باید عادی از خشونت، ولی مقتدرانه باشد.
  • با توجه به سن و توانایی کودک بازی انتخاب شود.  

 فواید بازی کردن با کودکان