سرای دانش

اردو پینت بال دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران

اردو پینت بال دبستان مرزداران دوره دوم با همکاری دبیران و دانش آموزان برگزار شد.

اردو پینت بال دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران در روز یکشنبه 1396/11/15  به همراه دانش آموزان و پشتیبانان پایه های چهارم و همکاری مدیر مجموعه برگزار شد. تعداد دانش آموزان حاضر بیست و هفت نفر و تعداد دانش آموزان غایب یک نفر بوده و هدف از برگزاری این اردو ایجاد محیطی شاد و مهیج برای دانش آموزان و ایجاد انگیزه برای آغاز نیمسال جدید در نظر گرفته شده است. در این اردو دانش آموز با یادگیری و تقویت فعالیت های مشارکتی و گروهی در محیطی شاد ساعات خوشی
را در کنار هم سپری کردند.
اردو پینت بال دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران