سرای دانش

زنگ مانور زلزله کلیه پایه ها دبستان سعادت آباد

مانور زلزله

زمین‌ لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی زمین است.

با توجه به اینکه هیچ راهکار علمی و اثبات شده ای برای پیشبینی زلزله وجود ندارد (حداقل تا کنون), بهترین سیاست در برابر زلزله مقاوم سازی سازه ها و کاهش اثر زلزله و همچنین آموزش های لازم است.


زنگ مانور زلزله کلیه پایه ها دبستان سعادت آباد

در این مانور به دانش آموزان در مورد بایدها و نبایدهایی که در هنگام وقوع زلزله باید دانست ، کارهایی که باید در هنگام پس لرزه انجام گیرد، نکات بهداشتی و همچنین مجموعه کارهای بعد از اتمام زلزله آموزش داده شد.

زنگ مانور زلزله کلیه پایه ها دبستان سعادت آباد