سرای دانش

برگزاری جشن ضرب در دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران

برگزاری جشن ضرب دبستان پسرانه مرزداران پایه سوم با حضور و همکاری دبیر و پشتیبان و معاون آموزشی و مدیر و در کنار دانش آموزان عزیز در دبستان برگزار شد.

جشن ضرب دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران

در بهمن ماه سال تحصیلی 97-96 با حضور و همکاری دبیر و پیشتیبان و معاون آموزشی و مدیر دبستان در کنار دانش آموزان پایه سوم در دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران برگزار شد و هدف از برگزاری این جشن تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر برای یادگیری درس مهم ضرب در پایه سوم در محیطی شاد و صمیمی بوده است.

برگزاری جشن ضرب در دبستان پسرانه سرای دانش مرزدارانبرگزاری جشن ضرب در دبستان پسرانه سرای دانش مرزدارانبرگزاری جشن ضرب در دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران