سرای دانش

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی در متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی با موضوع جشن پیشرفت تحصیلی

 

 

در روز چهارشنبه مورخ 25 بهمن 96 جلسه شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب شورا : یگانه محمد، مهرانا یوسفی، مبینا عظیما و هیوا بشکوفه و سرپرستی خانم نگار شهبازی معاونت انضباطی با موضوع جشن پیشرفت تحصیلی برگزار گردید. در این جلسه از دانش آموزان خواسته شد ایده های خود را درباره نحوه اجرای برنامه های تشویق ،نحوه پوشش و ... بدهند.

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی