سرای دانش

جلسه ی برترهای سرای دانش

جلسه ی دانش آموزان برتر سرای دانش با حضور آقای قلم چی در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برگزار گردید.

جلسه ی دانش آموزان برتر سرای دانش با حضور آقای قلم چی در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برگزار گردید.

در این جلسه دانش آموزان برتر همه واحد های سرای دانش حضور یافتند و دستاوردها و اهداف خود را بیان کردند.

 

جلسه ی برترهای سرای دانش

دانش آموزان در این جلسه توانستند از روش های یادگیری خود بگویند و یادگیری از همتایان را فرا  گیرند.

جلسه ی برترهای سرای دانش

 
جلسه ی برترهای سرای دانش