سرای دانش

سینما مدرسه دبستان سعادت آباد

سینما مدرسه طرحی برای سرگرمی دانش آموزان بعد از تعطیل شدن مدرسه که منتظر والدین هستند.

از یک ماه پیش، در دبستان سعادت آباد طرحی برای اولیایی که با تاخیر به دنبال فرزندان خود می آیند اجرا شد.
دانش آموزانی که والدین آن ها باتاخیر می آیند،

بعد از تعطیل شدن در کلاسی مشخص به تماشای فیلم های کودکانه می نشینند.سینما مدرسه دبستان سعادت آباد

سینما مدرسه دبستان سعادت آباد