سرای دانش

جمع آوری دستاوردهای دانش آموزان در نیمسال اول

دستاوردهای دانش آموزان در نیمسال اول در واحد سیدخندان برای ارائه در جشن پیشرفت درسی جمع آوری شد.

امروز در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از تمامی دانش آموزان دستاورد نیم سال اول جمع آوری شد.این دستاوردها برای ارائه در جشن پیشرفت درسی می باشد.

دستاوردها از طرف دانش آموزان؛

- رشد ترازی

- پیشرفت در آزمون های صبحانه

- افزایش ساعت مطالعاتی دانش آموزان

- تکمیل دفاتر سه گانه ی آموزشی عنوان شد.

جمع آوری دستاوردهای دانش آموزان در نیمسال اول

جمع آوری دستاوردهای دانش آموزان در نیمسال اول
جمع آوری دستاوردهای دانش آموزان در نیمسال اول