سرای دانش

اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

در این اردو که برای درس آزمایشگاه علوم تجربی پایه های دهم و یازدهم فراهم شده بود از آزمایشگاه تخصصی دانشکده بازدید به عمل آمد و تکنسین های این آزمایشگاه به آموزش آزمایش های مربوط به کتاب آزمایشگاه پرداختند.

در ادامه چند عکس از این بازدید دانش آموزی مشاهده می کنید...

 

اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
اردوی بازدید از دانشکده ی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی