سرای دانش

روزنامه دیواریی خط نقاشی، زنگ خوشنویسی پایه ششم دبستان سرای دانش سعادت آباد

روزنامه دیواریی خط نقاشی، زنگ خوشنویسی پایه ششم

در زنگ خوشنویسی پایه ششم دبستان سعادت آباد، دانش آموزان مشغول روزنامه دیواری خط نقاشی شدند و با استفاده از جمله های آیینی و مذهبی که بر روی مقواها نوشته بودند، به آراستن آن مشغول شدند.

روزنامه دیواریی خط نقاشی، زنگ خوشنویسی پایه ششم دبستان سرای دانش سعادت آباد 

روزنامه دیواریی خط نقاشی، زنگ خوشنویسی پایه ششم دبستان سرای دانش سعادت آباد