سرای دانش

آمادگی برای جشن پیشرفت درسی

برای جشن پیشرفت درسی در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان ، اقدامات پیش از اجراء با همکاری دانش آموزان انجام شد.

آمادگی برای جشن پیشرفت درسی

در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان دانش آموزان برای جشن پیشرفت درسی که قرار است روز چهارشنبه 9 اسفند ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار شود، آماده می شوند.

در این جشن از دانش آموزان سخت کوش و منظم در نیم سال اول تقدیر خواهد شد.

در این مراسم دانش آموزان در گروه های مختلف شامل رتبه های کلاسی،پیشرفت درسی،رشد ترازی،بدون غیبت و تأخیر و هم چنین دانش آموزان دارای بهترین دفتر برنامه ریزی و کتاب خودآموزی و دفتر بازیابی اطلاعات و... تقدیر خواهد شد به همین جهت عکس هایی از آنها گرفته شد.

دانش آموزان به همراه مدیر و معاون مدرسه و پشتیبان کلاسشان عکس هایی به یادگار گرفتند.

آمادگی برای جشن پیشرفت درسی

 

آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسیآمادگی برای جشن پیشرفت درسیآمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی
 
آمادگی برای جشن پیشرفت درسی