سرای دانش

جشن پیشرفت تحصیلی دبستان پسرانه سرای دانش واحد ملک

آماده سازی جوایز تقدیر از همکاران تقدیر از دانش آموزان

  • آماده سازی جوایز برای دانش آموزان دبستان ملک پیش از شروع جشن پیشرفت تحصیلی 
جشن پیشرفت تحصیلی واحد ملک
  • تقدیر از همکاران دبیر و پشتیبانان توسط معاون آموزشی

لوحی یاد بود از طرف مدرسه به دبیران و پشتیبانان اهدا شد.

جشن پیشرفت تحصیلی واحد ملک ​​​​​​
  • تقدیر از دانش آموزان به صورت کلاسی 

دانش آموزان هر کلاس به همراه دبیر و پشتیبان بر روی سن آمده و هدایا خود را دریافت کردند

جشن پیشرفت تحصیلی واحد ملک