سرای دانش

آمادگی برای جشن نیم سال تحصیلی در دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

تکمیل برگه دستاوردهای دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزدارن

جهت آمادگی برای جشن نیم سال تحصیلی، دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران به تکمیل برگه دستاوردهای خود تحت نظارت پشتیبانان مربوطه پرداختند.

هر دانش آموز لیستی از مهمترین دستاوردهای نیم سال اول و نیز هدف گذاری های نیم سال دوم را در این برگه ها یادداشت می کرد و در انتها پشتیبانان نیز توضیحاتی را به صلاحدید خود اضافه می کردند.

تکمیل برگه دستاوردهای دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزدارن