نویسنده:کبری حسین قلی زاده

برگزاری نمایشگاه کتاب زبان

اسامی کتاب های موجود در نمایشگاه: 

  • at the beach
  • a good picnic
  • the sandcastle competition
  • the lost word 
  • picture dictionary 
برگزاری نمایشگاه کتاب زبان و استقبال دانش آموزان در واحد ملک
برگزاری نمایشگاه کتاب زبان و استقبال دانش آموزان در واحد ملک
برگزاری نمایشگاه کتاب زبان و استقبال دانش آموزان در واحد ملک
برگزاری نمایشگاه کتاب زبان و استقبال دانش آموزان در واحد ملک
برگزاری نمایشگاه کتاب زبان و استقبال دانش آموزان در واحد ملک
برگزاری نمایشگاه کتاب زبان و استقبال دانش آموزان در واحد ملک
  • برچسب ها