سرای دانش

آماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلی

فراهم نمودن دانش آموزان و هدایا و تمامی مقدمات جشن سالانه پیشرفت تحصیلی

گزارش تصویری از مقدمات آماده سازی جشن پیشرفت تحصیلی 

آماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلیآماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلیآماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلیآماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلیآماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلی

 

و من اله توفیق