سرای دانش

کلاس آزمایشگاه شیمی

یکی از جلسات آزمایشگاه شیمی

 آزمایشگاه شیمی کلاس دهم تجربی در روز سه شنبه 96/12/8 برگزار شد.

در زیر عکس هایی از فعالیت دانش آموزان در این کلاس موجود است

موضوع این کلاس کار با محلول ها بود و دراین زنگ دانش آموزان با محلول ها بیشتر آشنا شدند.

کلاس آزمایشگاه شیمی
کلاس آزمایشگاه شیمی
کلاس آزمایشگاه شیمی
کلاس آزمایشگاه شیمی
کلاس آزمایشگاه شیمی