سرای دانش

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی نیم سال اول

در این جشن با شکوه تمام موارد درسی ، آموزشی ، فرهنگی و پرورشی دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد . تمامی والدین ، آموزگاران ، پشتیبان ها ، کادر مدرسه ، گروه های هنری و جناب آقای قلم چی و تیم مجرب ایشان در این جشن حضور داشتند و مراسم را با سخنرانی خود مذین کردند . باشد که این مراسمات موجب ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نیم سال دوم و رضایت والدین گرامی از روند سیستم آموزشی این واحد گردد .

 جشن پیشرفت تحصیلی جشن پیشرفت تحصیلی جشن پیشرفت تحصیلی جشن پیشرفت تحصیلی