سرای دانش

طرح گل زنی در زنگ پرسش درس ریاضی دبستان سرای دانش سعادت آباد

طرح گل زنی در زنگ پرسش درس ریاضی

در کلاس سوم دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد، طرح جالبی برای یادگیری دانش آموزان در مباحث ضرب و تقسیم، فرمول های محیط و مساحت و دیگر مسائل درس ریاضی به کار برده می شود.

این طرح به گونه ای مورد استقبال دانش آموزان این کلاس قرار گرفته است که به زنگ درس ریاضی، زنگ عشق می گویند.

طرح گل زنی در زنگ پرسش درس ریاضی دبستان سرای دانش سعادت آباد

 

طرح گل زنی در زنگ پرسش درس ریاضی دبستان سرای دانش سعادت آباد

دبیر در موقع سوال پرسیدن دانش آموزان را به حیاط مدرسه می برد و به صورتی که در صف ایستاده اند توسط دبیر از آن ها سوال پرسیده می شود و مجاز به شوت توپ د ردروازه فوتبال هستند.

طرح گل زنی در زنگ پرسش درس ریاضی دبستان سرای دانش سعادت آباد