سرای دانش

جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران با موضوع تکلیف نوروزی

جلسه با حضور دبیران دوره اول و معاون آموزشی پیرامون پیک نوروزی دانش آموزان برگزار شد

 
جلسه شورای دبیران