سرای دانش

اردوی عملی آمادگی دفاعی

دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برای دانش آموزان پایه دهم اردوی عملی آمادگی دفاعی برگزار کرد.

دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برای دانش آموزان پایه دهم اردوی عملی آمادگی دفاعی برگزار کرد.این اردو با هدف انسجام بخشیدن به بخش عملی دروس آمادگی دفاعی، افزایش مهارت های فردی و گروهی دردفاع نظامی و غیر نظامی و استفاده صحبح از ابزارهای دفاعی در زمان به کارگیری است.

اردوی عملی آمادگی دفاعی
دانش آموزان در گروه های مختلف ب نام های گروهان ( شهید فهمیده ، شهید مهرداد عزیزالهی، شهید بهنام محمدی و شهید مرحمت بالازاده) تقسیم می شوند و با همفکری هم به انسجام می رسند.
اردوی عملی آمادگی دفاعی
اردوی عملی آمادگی دفاعی
در این اردو در راستای تحقق بسیج ده ها میلیونی و استفاده قانونی این دروس، زمینه های جذب، آموزش،سازماندهی و به کارگیری دانش آموزان در قالب سازمان بسیج ده میلیونی فراهم گردید.