سرای دانش

بازدید از آتش نشانی

بازدید از آتش نشانی دانش آموزان پایه سوم دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران

بازدید از ایستگاه آتش نشانی برای آشنایی بهتر با آتش نشانی - درس ایمنی در خانه (مطالعات اجتماعی )پایه سوم

امروز دانش آموزان پایه سوم  دبستان سرای دانش مرزداران با حضور  و با همکاری  مدیریت دبستان و دبیر و پشتیبان  به بازدید از ایستگاه آتش نشانی رفتند.

بازدید از آتش نشانی

دانش آموزان از یک ایستگاه آتش نشانی در نزدیکی مدرسه بازدید کردند و پس از بازدید به پرسش های معلم خود پاسخ دادند. در این بازدید آن ها درس ایمنی در خانه را در محیطی صمیمی و آموزنده در کنار آتش نشانان عزیز فراگرفتند.

بازدید از آتش نشانی
بازدید از آتش نشانی
 
بازدید از آتش نشانی