نویسنده:نرجس مقتدائی

هفت سین آزمایشگاهی در واحد رسالت

دانش آموزان دبیرستان دوره اول رسالت به مناسبت فرا رسیدن سال نو در زنگ پژوهش درس زیست خود هفت سین آزمایشگاهی را بر پا کردند.

دانش آموزان با کمک و همراهی دبیران درس پژوهش و آزمایشگاه خود هفت سین آزمایشگاهی را بسیار زیبا آراستند و با توضیح هر کدام از سین ها به بازدیدکنندگان اطلاعات جالبی را ارائه نمودند.