سرای دانش

جلسه پشتیبانان برای نحوه برنامه ریزی نوروزی دانش آموزان

جلسه پشتیبانان _ برنامه ریزی نوروزی

در تاریخ 22 اسفند 96 جلسه ای با حضور معاون آموزشی و پشتیبان های مدرسه برگزار شد که در آن مسائلی پیرامون نوروز و تکالیف دانش آموزان و نحوه برنامه ریزی برای آن ها ارائه شد، هر پشتیبان برنامه کلاسی خود را مطابق با اولین آزمون بعد از عید و کتاب نوروز تهیه کرده است. 

جلسه پشتیبانان برای نحوه برنامه ریزی نوروزی دانش آموزان
عکس 1) نمایی از توضیح پشتیبان ها درمورد نحوه برنامه ریزی نوروزی 
 
جلسه پشتیبانان برای نحوه برنامه ریزی نوروزی دانش آموزان

 عکس2) نمایی دیگر از جلسه 

 

عکس3) نمای دیگری از مشورت پشتیبان ها با یکدیگر