سرای دانش

چهارشنبه آخر سال

چهارشنبه سوری دانش اموزان سرای دانش رسالت 2

 چهارشنبه آخر سال که به چهارشنبه سوری معروف است یکی از سنت های ایرانیان است و آن را جشن می گیرند 

دانش آموزان مدرسه سرای دانش رسالت نیز به این مناسبت بالن هایی را به آسمان فرستادند.

چهارشنبه آخر سال
 
چهارشنبه آخر سال