سرای دانش

ارائه کارنامه ماه اسفند

در تاریخ 26 و 27 اسفند در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) کارنامه ماه اسفند دانش آموزان به اولیاء ارائه شد.

در تاریخ های 26 و 27 اسفندماه جلسات اولیا در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برگزار شد. این جلسات با هدف بررسی عملکرد

دانش آموزان در نیم سال دوم و همچنین اطلاع رسانی برنامه میان ترم بعد از ایام نوروز برگزار گردید.

ارائه کارنامه ماه اسفند
 
در این جلسات اولیاء به صورت کلاس محور با پشتیبانان خود شرکت داشتند و پس از بررسی و تحلیل کارنامه به ارائه راهکار برای برطرف کردن نقاط ضعف دانش آموز خود پرداختند.
 
ارائه کارنامه ماه اسفند
 
جلسات کارنامه در هر ماه در دبیرستان فلسطین با هدف آگاهی اولیاء از روند آموزشی دانش آموز در طی یک ماه صورت می گیرد و تا به حال بازخورد خوبی را به همراه داشته است.