سرای دانش

جلسات سه نفره فروردین ماه در دبستان ملک

جلسات سه نفره، معاون آموزشی و پشتیبان ها، واحد ملک

جلسه با حضور معاون آموزشی و پشتیبان تمامی پایه ها برگزار شد که موضوع آن شیوه برگزاری جلسات سه نفره و نحوه چیدمان گروه ها و کلاس ها بود.

جلسات سه نفره فروردین ماه

زمان برگزاری جلسات از 23 فروردین ماه لغایت 13 اردیبهشت ماه است که تلاش حضور 100 درصد د انش آموزان است