سرای دانش

نقاشی حرکتی با پهنای پاستل روغنی در دبستان ملک

نقاشی حرکتی ـ خلاقیت

دانش آموزان با استفاده از پهنای پاستل روغنی به صورت خلاقانه نقاشی می کشند و فضاسازی می کنند

نقاشی حرکتی با پهنای پاستل روغنی
نقاشی حرکتی با پهنای پاستل روغنی

و هم چنین آن ها با استفاده از رنگ ها حیجانات خود را تخلیه می کنند. 

نقاشی حرکتی با پهنای پاستل روغنی  

نقاشی خراشی یا scrach board حیاجانات و انرژی های دانش آموزان را تخلیه کرده و باعث می شود دانش آموزان لذت کافی از نقاشی کشیده شده ببرند 

هدف از نقاشی خراشی فضاسازی و کشیدن نقاشی خلاقانه به صورت ذهنی و خراشیدن با قیچی یا وسیله نوک تیز است