نویسنده:فاطمه فولادی

بازی اولین حدس در دبستان ملک

هدف از این بازی آگاهی نسبت به پیش داوری های ناخودآگاه می باشد. 

بازی اولین حدس

در مورد یک سری کلمه ، بچه ها شروع به حدس زدن می کنند و بعد راجع به تفکرشان گفتگو می کنند. 

سوال هایی در مورد ریشه پیش داوری ها و تاثیر آن در روابط زندگی از دانش آموزان پرسیده شد