سرای دانش

بازی اولین حدس در دبستان ملک

بازی اولین حدس، کلاس پنجم، واحد ملک

هدف از این بازی آگاهی نسبت به پیش داوری های ناخودآگاه می باشد. 

بازی اولین حدس

در مورد یک سری کلمه ، بچه ها شروع به حدس زدن می کنند و بعد راجع به تفکرشان گفتگو می کنند. 

سوال هایی در مورد ریشه پیش داوری ها و تاثیر آن در روابط زندگی از دانش آموزان پرسیده شد