سرای دانش

شروع امتحانات میان ترم دبیرستان سرای دانش در واحد فلسطین

امتحانات میان ترم دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) از 15 فروردین ماه شروع شد.

امتحانات میان ترمدبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) از 15 فروردین ماه شروع شد.

از دانش آموزان مقطع دهم و یازدهم از دروس تدریس شده نیم سال اول و همچنین مباحث تدریس شده نیم سال دوم امتحان میان ترم گرفته می شود.

امتحانات میان ترم دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
امتحانات میان ترم دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)

نتایج کسب شده در این امتحانات در نمره مستمر دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد.این امتحانات برای آمادگی ر چه بیشتر دانش آموزان برای امتحانات ترم اول در نظر گرفته شده است.

امتحانات میان ترم دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)