سرای دانش

تدریس اُ استثنا پایه اول دبستان ملک

تدریس نشانه اُ استثنا دبستان ملک توسط همکاری معلم و پشتیبان که در ادامه توضیح داده خواهد شد

روش تدریس ( استثنا )
براي آموزش کلماتی مانند ( دو ، خود ، نوك و ... ) و کلا ( استثنا ) از روش خاصی استفاده می کنیم .
براي تدریس نشانه هاي قبلی با روش بخش کردن و صداکشی و معرفی نشانه ي جدید در کلمه ي کلید استفاده می کردیم ؛ در حالی که روش تدرس این نشانه به صورت کلی آموزي است یعنی اینکه این کلمات را نه بخش می کنیم و نه صدا می کشیم .

روش تدریس :
کلمه ي ( دوست ) و ( ورزش ) را که قبلا خوانده ایم روي تابلو بنویسید. نشانه هاي ( و ) در هر دو کلمه را با رنگ دیگري بنویسید . در کلمه ي دوست اشاره به همین نشانه کنید و سوال کنید که این چه صدایی است ؟
می گویند و ( او  و ) و در ورزش که خواهند گفت : و ( واو ) . حالا در جدول حروف نیز به همین دو صدا ( مصوت و غیر اول ) و ( صامت و ) اشاره کرده تا دانش آموزان آن ها را با صداي بلند بخوانند . بگویید : این شکل صداي دیگري هم داره که امروز آن را یاد خواهیم گرفت .
تصویر عنوانی بزرگ را روي تابلو نصب کنید و کلمات خورشید ، دو ، می خورد و ... را از آن استخراج کنید . سپس کارت هاي تصویري کوچک را هم نشان داده و روي تابلو نصب کنید .
این نکته ي بسیار مهم را براي دانش آموزان توضیح دهید که براي آموزش کلمات خورشید ، نوك و ... آن ها را بخش و صدا کشی نمی کنیم .
روي تابلو بنویسید ( خورشید ). بگویید : بچه ها می نویسیم خورشید اما می خوانیم خُرشید .( بدون صدا کشی ) روي تابلو بنویسید ( نوك ) . بگویید : بچه ها می نویسیم نوك اما می خوانیم نُک . ( بدون صدا کشی ) توضیح دهید که این نشانه ( و ) صداي سومی هم دارد که همان ( اُ ) است . به مصوت ( اُ ) اشاره کنید . 

کلمه هاي : خورشید ، نوك ، دو ، خوش آواز ، خوش مزه ، روشن ، می خورد ، نوروز و خودکار را روي تابلو بنویسید تا آن ها را بخوانند یا شما بخوانید تا آن ها جواب دهند .
دوباره توضیح بفرمایید که : می نویسیم خورشید اما می خوانیم خُرشید. می نویسیم نوك اما می خوانیم نُک و ... چند نفر از دانش آموزان روي تابلو از روي همین کلمه ها بخوانند و دیگران جواب دهند . سپس به صورت جمعی از روي آن ها بخوانند .

تدریس اّ استثنا