سرای دانش

هوش در کودکان

تعریف هوش

هوش چیست؟

هوش، محصول میزان بهره هوشی و مهارت های تطابقی است؛ میزان بهره هوشی را می توان از طریق آزمون های هوشی استاندارد به دست آورد؛ به گزارش برترین ها هوش طبیعی عددی بین 110-90 است و کسانی که بهره هوشی بالای 130 دارند، از افراد تیزهوش هستند. کسانی که بهره هوشی زیر 70 دارند، کم توان ذهنی محسوب می شوند.

مهارت های تطابقی، یعنی ارزیابی عملکرد در حوزه های ارتباط با دیگران، فعالیت های روزمره، اجتماعی بودن، مهارت های حرکتی، مهارت های حرفه ای و شغلی، عملکرد تحصیلی و مراقبت از خود که می توان برای کودکان زیر 5 سال، عملکرد انطباقی را با استفاده از یک مقیاس استاندارد شده مانند «مقیاس رفتار انطباقی و اینلند» سنجید.

 


فقط بهره هوشی بالا کافی نیست

معمولا در سال های اول، هوش کودک را می توان از طریق مهارت های زبانی و حرکتی و رشد اجتماعی او تشخیص داد. در زمان خاصی انتظار می رود کودک بنشیند، راه برود، حرف بزند و صحبت ها و دستورات والدین را بفهمد. کودکان تیزهوش سریع تر از سایر همسالان به توانایی های تکاملی می رسند و در حالی که همسالانشان «کلمه» می گویند آنها می توانند «جمله» بگویند و زمانی که بچه های دیگر دایره لغات محدودی دارند، دایره لغات آنها گسترده تر است. معمولا استنباط والدین از تیزهوشی فرزندشان درست است.

این کودکان که از نظر بهره هوش عمومی، استعداد درسی وسعت اطلاعات، خلاقیت، توانایی تفکر سازنده، رهبری و مدیریت، مهارت های زبانی، استدلال، قضاوت، تمایل به مبارزه در حل مسایل، رد و بدل کردن تجارب، ذوق و استعداد هنری و توانایی حرکتی برتر و فراتر از همسالان خود هستند، 5-3 درصد جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند.