سرای دانش

برگزاری امتحانات میانترم

برگزاری امتحانات میانترم دوم در مجموعه مدارس سرای دانش

پس از تعطیلات عید ، برای آماده شدن دانش آموزان برای امتحانات پایانی، در مجموعه مدارس سرای دانش امتحان میان ترم دوم برگزار می شود که این دانش آموزان می توانند با مطالعه مناسب و استفاده از روش های مناسب امتحان خوبی را بگذرانند.

دراین امتحان فضای آزمون نهایی ایجاد شده که دانش آموزان در سالن به طور هماهنگ آزمون داده و چندین مراقب از جمله پشتیبان ها ، معاون و مدیر مدرسه در جلسه حضور دارند .

پس از تعطیلات که دانش آموزان از فضای درسی دور بوده اند و  همچنین امتحانات پایانی نزدیک می باشد ، با برگزاری این آزمون ها می توان تا حد زیادی دانش آموزان را به محیط درسی بازگردانند و همچنین درس ها دوره شده و یک یادآوری مناسب می شود.

 

برگزاری امتحانات میانترم دوم  در مجموعه مدارس سرای دانش  و گرفتن بهترین نتیجه

برگزاری امتحانات میانترم دوم  در مجموعه مدارس سرای دانش  و گرفتن بهترین نتیجه
برگزاری امتحانات میانترم
برگزاری امتحانات میانترم
 
در انتها برای دانش آموزان عزیز آرزوی موفقیت در امتحانات زندگی را دارم  و همچنین امیدوارم با تلاش خود آینده این مملکت را ساخته و آینده روشنی روا ایجاد کنند.

 

media-object

حسن ستاری

برای همگی دانش آموزان مجموعه مدارس سرای دانش آرزوی موفقیت در امتحانات دارم.

media-object

نرجس مقتدائی

با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان مجموعه مدارس سرای دانش

media-object

فریبا اله دادی

با آرزوی موفقیت و بهورزی برای تمامی دانش آموزان در امتحانات میان ترم نوبت دوم

media-object

فائزه عبدی

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان