سرای دانش

برگزاری جلسات سه نفره

برگزاری جلسات سه نفره گامی به سوی یادگیری بهتر از دیگر دانش آموزان و شناخت مشکل ها

در راستای پررنگ ترشدن نقش والدین در پیشرفت درسی دانش آموزان ، جلساتی تحت عنوان ((جلسات سه نفره)) چهار بار در طول یک سال تحصیلی تشکیل می شود . این جلسات با شرکت سه دانش آموز به همراه پدر ومادر و پشتیبانشان برگزار می شود . هر دانش آموز با ارائه پاورپوینت ، دستاوردها و روش های خود را بیان کرده و همچنین هدف گذاری میکند و در زمینه راهکارهای رسیدن به این اهداف گفت و گو می کند.

برگزاری این جلسات باعث همکاری اولیاء و مدرسه می شود بطوریکه با حضور اولیاء در جلسه ، از وضعیت تحصیلی دانش آموز خود و دیگر دانش آموزان آگاه شده و پیگیر وضعیت او می شوند و خود دانش آموزان از دانش آموزان دیگر روش های آنها را یادگرفته و با اینکار به سمت هدف گذاری خود گام بلندی را برمی دارند.

برگزاری جلسات سه نفره

برگزاری جلسات سه نفره
 
برگزاری جلسات سه نفره
برگزاری جلسات سه نفره
media-object

حسن ستاری

برگزاری جلسات عالی 3 نفره در مجموعه مدارس سرای دانش، نشان از پیگیری اولیاء در امور آموزشی دانش آموزان است.