سرای دانش

فواید فعالیت های گروهی در کلاس

انجام فعالیت های گروهی در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

یادگیری مشارکتی یک روش تدریس موفق در گروه های کوچک است در این روش، در هریک از گروه ها، دانش آموزان با توانایی های متفاوت و با استفاده از فعالیت های یادگیری گوناگون درک خود را نسبت به موضوع درسی بالا می برندامروز می بینم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریق همیاری ترغیب می شود زمینه ی دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرار می گیرند. روش های آموزشی فردی و رقابتی در برنامه ی آموزشی جایگاه خاصی دارند ولی باید به وسیله یادگیری مشارکتی متعادل گردند.

فواید فعالیت های گروهی در کلاس
 
حسن این روش آن است که شاگردان در فعالیت یاددهی و یادگیری فعالانه شرکت می کنند و مسئولیت یادگیری را خود برعهده می گیرد. آن ها در جریان بحث با افراد گروه خود و با گروه های دیگر، یاد می گیرند که چگونه تفکرات و بینش ها و نظرات خود را به دیگران ابراز کنند، چگونه از آن ها دفاع کنند و یا چگونه مودبانه نظرات دیگران را بپذیرند. این روش در امر تقویت توانش ارتباطی دانش آموزان بسیار موثراست. 
 
فواید فعالیت های گروهی در کلاس
فواید فعالیت های گروهی در کلاس
media-object

حسن ستاری

انجام فعالیت های گروهی در دبستان های سرای دانش مبین موضوع اهمیت به فعالیت های دسته جمعی در این مدارس هست و دانش آموزان را به انجام این فعالیت ها تشویق می کنند.