سرای دانش

موفقیت دبستان سرای دانش در واحد الغدیر

پویایی علمی دانش آموزان دبستان الغدیر برای شرکت در مسابقات علمی و پژوهشی

تعداد زیادی از دانش آموزان دبستان الغدیر با مدیریت و رهبری دبیر علوم و دبیر پژوهش مدرسه طرح ها و پژوهش های خود را برای شرکت در مسابقات جابربن حیان آماده کردند. 

در نهایت در بهمن ماه جشنواره جابربن حیان در مدرسه برگزار شد و با در نظر گرفتن معیار هایی که از قبل مشخص شده بود داوری انجام شد و و طرح های برتر انتخاب شده به اداره آموزش و پرورش معرفی شدند .

از بین طرح های ارسال شده دو اثر پژوهشی علمی که فعالیت آزمایش داشتند از کل دبستانهای منطقه 4 انتخاب و به مرحله ی دفاع را یافتند.

مفتخریم که یکی از این دوطرح از دبستان سرای دانش واحد الغدیر انتخاب شد و به مرحله ی نهایی راه یافت.

موضوع این طرح "اثر کلسیم بر رشد استخوان " است که توسط دانش آموز پژوهشگر پایه پنجم "مهدیس جهانجو" ارائه و دفاع شده است.

media-object

مسعود حمزه

برای تمامی دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات آرزوی موفقیت دارم.