سرای دانش

نقاشی درمانی

کارهای هنری‌‌ کـودک به شدت تحت تاثیر امیال و آرزوها و ترسهای ناآگاه او قرار دارند که‌ ممکن اسـت به صورت‌ سمبلیک‌ یـا تـحریف‌شده‌ جلوه‌گر شوند.

فعالیت‌های خلاق روان درمانی با استفاده از مواد و روشهای (هنری – دیداری – شنیداری) را هنر درمانی گویند. 

هدف از فعالیت‌های هنر درمانگرانه رشد هویت، شخصیت و نیز برانگیختن احساس موفقیت درکودکان از طریق ابزارهای ابتکاری خود محور است.

این فرضیه که نقاشی وسیله‌ای برای بیان هیجانات‌ و انگیزه‌های ناهشیار است،برای روان‌شناس این امکان را فراهم‌ می‌کند که نقاشی را به عنوان وسیله‌ای برای سنجش شخصیت‌ و بررسی اختلال های عاطفی مـورد استفاده قرار دهد. بنابراین، روان‌شناسان سعی کرده‌اند تا به بررسی جنبه‌های بالینی نقاشی‌ کودکان بپردازند.

 در‌ انواع‌ روش های هنردرمانی چهار هدف وجود دارد:

تخلیه‌ هیجانی
بینش
ارتباط و تبادل فکری
کسب تـسلط

تخلیه هیجانی به این معناست که‌ رویارویی بـا هـیجان های‌ سرکوب‌شده‌ و یا بیان ایـن هـیجان ها موجب حل تعارض ها و کاهش تنش می‌شود و لذا اثر درمانی دارد. کودکی‌ که حسادت خود نسبت به برادر یا خواهر کوچکترش را از راه‌ نقاشی و یا‌ دیگر‌ کارهای هنری بیان می‌کند،از تنش حسادت‌ رهایی مـی‌یابد.

بـینش به این معناست که کودک از راه فعالیت های هنری به‌ احساسات مبهم و نامشخص خود معنا می‌بخشد و آن ها را برای‌‌ خود‌ روشن‌ می‌سازد و لذا معنای این احساسات‌ را‌ بهتر‌ درک‌ می‌کند. نقاشی به کودک امکان مـی‌دهد تـا بر مـحدودیت خود در بیان‌ کلامی احساسات و هیجانات غلبه کند و احساساتش را به‌ گونه معناداری‌ از راه نقاشی بیان نماید.

هدف از ارتباط‌ و تـبادل‌ فکری در هنردرمانی، ایجاد ارتباط فکری بین بیمار و درمانگر است. کودکی کـه مـایل نـیست درباره احساسات، تجارب و هیجان های خود‌ صحبت‌ کند‌، از راه نقاشی‌ این احساسات را به راحتی به درمانگر‌ منتقل می‌کند، 

مراد از کسب تـسلط آن است که کودک از راه بـازسازی و تـجربۀ مجدد‌ موقعیت های‌ دشوار زندگی با نقاشی کردن این تجربه‌ها بر مشکل خود مسلط، و بر آن غالب‌ شود‌ و از‌ این راه بر احساسات و واکنش های خود کنترل پیدا کند. بازسازی و تـجربۀ مجدد حوادث دردناک گذشته در نقاشی، بازی و نمایش سبب می‌شود که‌ شخص‌ نسبت‌ به آن ها تسلط پیدا کند و آن ها را زیر کنترل خود درآورد و لذا اثر درمانی دارد.

نقاشی درمانی
نقاشی درمانی
media-object

مسعود حمزه

نقاشی برای کودکان خیلی می تواند از لحاظ روانشناسی مفید باشد، از طریق نقاشی می توان فهمید که در ذهن کودک چه چیزی می گذرد و می توان ذهن او را خواند.