سرای دانش

20 خرداد روز دریافت کارنامه همراه با مشارکت اولیای عزیز

مسئله اصلی در این متن مقایسه ی ارزشیابی کمی با کیفی توصیفی است.

ویژگی ارزشیابی کیفی توصیفی

1-در ارزشیابی کیفی توصیفی، بر ارزشیابی تکوینی( حین جریان یادگیری) و فرایندی تاکید می شود. در ارزشیابی تکوینی، معلم به دنبال اطلاعاتی است که بر اساس آن بتواند درباره ی بهبود فرایند یاددهی-یادگیری دانش آموزان در کلاس تصمیم های مناسب بگیرد. در این نوع ارزشیابی به تشخیص ضعف ها ، قوت ها و مشکلات یادگیری و بهبود و اصلاح آن تاکید می گردد و جهت گیری اصلاحی و درمانی دارد و به معلم و دانش آموز فرصت تغییرات لازم در فعالیت های خود را، در راستای تحقق بهتر اهداف و انتظارات می دهد. در این صورت، ارزشیابی در خدمت یادگیری است. 

2- در ارزشیابی کیفی-توصیفی،مقیاس کمی و فاصله ای (20-0) جای خود را به مقیاس ترتیبی یا کیفی ( خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر) می دهد.

3- تغییر ساختار کارنامه: در طرح ارزشیابی کیفی - توصیفی ، کارنامه " گزارش پیشرفت تحصیلی" نام گرفته است. 

در این نوع کارنامه به جای نمره ، گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموز به وسیله مقیاس های ترتیبی (خ خ، خ ، ق ق ، ن ت ) و توصیف وضعیت وی در دو نوبت و در صورت نیاز به تلاش بیشتر ( نوبت تابستان) به والدین انتقال می یابد. در این گزارش علاوه بر وضعیت درسی به ابعاد عاطفی ، جسمانی ، و اجتماعی توجه می گردد. 

4- کارنامه دانش آموزان علاوه بر عملکرد درسی ، عملکرد اجتماعی و عاطفی و جسمانی ـ فیزیکی را منعکس می نماید .

5- تلاش و رشد کودکان همانند موفقیت آنان ارزشمند است و فقط به موفقیت ها امتیاز داده نمی شود بلکه تلاش و پیشرفت نیز امتیاز دارد. 

تمام این کارها برای این است که:

فرزندان گرامی این آینده سازان عزیز با کمال آرامش و با برخورداری از شرایط و فرصت های مناسب با اشتیاق فراوان و امید به آینده در سایه قوانین مترقی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص حقوق کودک و وظایف و کارکردهای آموزش و پرورش بتواند لذت آموختن را به همراه تعمیق آن معارف بچشند و آمادگی خود را برای موفقیت در مراحل مختلف زندگی رشد دهند.

با تشکر از تمامی اولیای دبستان سرای دانش (واحد ملک)

 

media-object

فائزه عبدی

با آرزوی موفقیت تمامی دانش آموزان سرای دانش در همه مقاطع تحصیلی