سرای دانش

کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

از نگاه دانش آموزان سرای دانشی و کانونی، امسال کدام درس‌های اختصاصی آسان‌تر و کدام درس‌ها دشوارتر از کنکور پارسال بودند؟

در کنکور 98 کدام درس‌ها آسان‌تر و کدام دشوارتر از پارسال بود ؟

نتایج فقط بر اساس نظر دانش آموزان کانونی و سرای دانشی که از صفحه ی شخصی خود وارد شده اند و اظهار نظر کرده اند استخراج شده است.

این مقایسه احساس و استنباط دانش آموزان را مشخص می کند . سطح دشواری واقعی پس از تصحیح همه ی برگه ها و اعلام نتایج رسمی مشخص خواهد شد.

درس ریاضی رشته ریاضی 

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

درس ریاضی رشته تجربی

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

53 درصد از دانش آموز هاي امسال درس رياضي را نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نيز 63 درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال هاي درس رياضي نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتيجه از نظر دانش آموزان سوال هاي امسال درس رياضي در مقايسه با پارسال ساده تر است.

 

درس فیزیک رشته ریاضی 

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

38 درصد از دانش آموز هاي امسال درس فيزيك را نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند.

در صورتي که پارسال 73 درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال هاي درس فيزيك نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتيجه از نظر دانش آموزان سوال هاي امسال درس فيزيك در مقايسه با پارسال ساده تر است.

 

درس شیمی رشته ریاضی 

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

25 درصد از دانش آموز هاي امسال درس شيمي را نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتي که پارسال 75 درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال هاي درس شيمي نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتيجه از نظر دانش آموزان سوال هاي امسال درس شيمي در مقايسه با پارسال ساده تر است.

 

درس زیست شناسی  

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

16 درصد از دانش آموز هاي امسال درس زيست‌شناسي را نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتي که پارسال 63 درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال هاي درس زيست‌شناسي نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتيجه از نظر دانش آموزان سوال هاي امسال درس زيست‌شناسي در مقايسه با پارسال ساده تر است.

 

درس زمین شناسی  

	کنکور 98 زیر ذره بین تحلیل ( سکانس دوم )

29 درصد از دانش آموز هاي امسال درس زمين‌شناسي را نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نيز 27 درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال هاي درس زمين‌شناسي نسبتا دشوارتر يا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتيجه از نظر دانش آموزان سوال هاي امسال درس زمين‌شناسي در مقايسه با پارسال همسطح مي باشد .