سرای دانش

فواید حضور روان شناس در مدرسه

از ديدگاه انجمن روان‌شناسان آمريکا نقش روان‌شناس مدرسه شامل سنجش رشد ذهنى و عاطفى و اجتماعى دانش‌آموزان، شناسائى دانش‌آموزان استثنائى و طرح برنامه‌هاى تربيتى مفيد براى کمک به آنان است.

روان‌شناسی يک شاخه علمی از علوم انساني است كه هدفش مطالعه رفتار انسان است. به عبارت بهتر، روان‌شناسي مطالعه رفتار و فرآيندهای ذهني است و روان شناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد. و می‌تواند برای عملکرد صحیح فرد راهکار ارائه داده و به او کمک کند تا از چالش‌های پیش رو به درستی عبور کند.

فواید حضور روان شناس در مدرسه

روان‌شناس مدرسه در زمينه‌هاى مشاوره و روان‌شناسى تربيتى و بالينى تخصص داد و قسمت عمدهٔ وقت خود را با دانش‌آموزانى که مشکلات خاص يادگيرى و رفتارى دارند سپرى مى‌سازد و پس از تشخيص مشکلات، به حل آنها مبادرت مى‌ورزد. مسؤوليت‌هاى روان‌شناس مدرسه را مى‌توان در موارد زير خلاصه کرد:

1- تشخیص های تربیتی: 

اگر دانش‌آموزى پيشرفت تحصيلى مطلوبى نداشته باشد، نزد روان‌شناس مدرسه ارجاع داده مى‌شود. در اين مورد، روان‌شناس مدرسه با استفاده از ابزار و وسايل متعدد سنجش، علل عدم پيشرفت تحصيلى را مشخص مى‌سازد و سپس به رفع مشکلات اقدام مى‌کند.

2- بررسی مسائل شخصیتی: 

دانش‌آموزانى که اختلالات گوناگون شخصيتى دارند نيز براى تشخيص و درمان مشکلات نزد روان‌شناس مدرسه ارجاع داده مى‌شوند. روان‌شناس از طريق کاربرد آزمون‌هاى متعدد شخصيتي، مصاحبه‌هاى تشخيصى و ساير شيوه‌هاى متداول، به تشخيص و درمان مشکلات دانش‌آموزان اقدام مى‌کند.

3- توصیه های تربیتی

روان‌شناس مدرسه با کارکنان مدرسه در زمينه‌هاى طبقه‌بندى و تدريس و رفع مشکلات رفتارى دانش‌آموزان استثنائى و کسانى که به کمک‌هاى خاص نياز دارند همکارى مى‌کند و بدين وسيله آموزش و پرورش مناسب و صحيح را ممکن مى‌سازد.

فواید حضور روان شناس در مدرسه