سرای دانش

نقاشی‌درمانی

نقاشی‌درمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان عـقب مانده ذهنی مؤثر بوده.

کارهای هنری‌‌ کـودک به شدت تحت تاثیر امیال و آرزوها و ترسهای ناآگاه او قرار دارند که‌ ممکن اسـت به صورت‌ سمبلیک‌ یـا تـحریف‌شده‌ جلوه‌گر شوند. این فرضیه که نقاشی وسیله‌ای برای بیان هیجانات‌ و انگیزه‌های ناهشیار است،برای روان‌شناس این امکان را فراهم‌ می‌کند که نقاشی را به عنوان وسیله‌ای برای سنجش شخصیت‌ و بررسی اختلال های عاطفی مـورد استفاده قرار دهد. بنابراین، روان‌شناسان سعی کرده‌اند تا به بررسی جنبه‌های بالینی نقاشی‌ کودکان بپردازند.

نقاشی‌درمانی

نقاشی‌ درمانی شاخه‌ای از هنردرمانی است. ترسیم کردن توانست خیلی زود بعنوان یک تکنیک نتیجه بخش برای تشخیص شرایط آسیب شناختی بکار رود.

به طوری که از همین امکان تشخیص ابتدایی، به تدریج روش های منظم بسیاری به وجود آمد که امروز آنها را آزمون نقاشی می‌نامند.این آزمون‌ها در تحلیل روانکاوانه پدید آورنده‌ اثر نقش به سزایی دارد.

در سال۱۹۲۵ نولان لوئـیس بعنوان یک تحـلـیل‌گرروانی استفاده از نقاشی‌آزاد را برای تحلیل رفتار بزرگسالان روان رنجور آغاز کرد.

نقاشی‌درمانی

هدف نقاشی‌درمانی فراهم آوردن فرصتی برای افراد بود تا از طریق رنگ ها و خطوط احساسات، عواطف، نیازها و حتی دانسته‌های خود را آزادانه و به نحوی که مایل اند بیان کنند.نقاشی و سایر هنرها مانند پلی میان دنیای درون و واقعیت‌های بیرونی قرار می‌گیرند و تصویر مانند یک مـیانجـی در فاصله ایـن دوعمل کرده و جنبه‌های خودآگاه و ناخودآگاه، گذ شته، حال و آیندهٔ فرد را بازگو می‌کند.

نقاشی بیش از آنکه در تشخیص اختلال‌های روانی بزرگسالان مفید باشد، در شـناخـت و درمان مشـکلات کودکان سازش نیافته، پرخاشگر و بیقرارمناسـب تر است و برای این گونه کودکان زمینه‌ای فراهم می‌کند تا قابلیت و خلاقیت خود رابروز دهند.

روند ساختن، ترسیم و نقاشـی فرایند پیچیده‌ای‌است که در طی‌آن کودک‌ اجزای گوناگونی از تجربیاتش را برای پدید آوردن کـلـیـت یک اثر مـعـنادار مورد استفاده قرار می‌دهد. در این فرایند تولیدی، کودک در قالب یک اثر هنری، چیزی بیش از محصول و در واقع بخشی از خود را به ما باز می‌نمایاند؛ اینکه چگونه فکرمی‌کند، چه احساسی دارد و چگونه می‌بیند ؟

به هنگام ترسیم، فرد نه تنها خود را به شکل غیرکلامی، بیان می‌دارد و از این طریـق پویایی‌روانی و ارتباط بین فردیش را به نمایش می‌گذارد بلکه تعارضات بسیار عمیق خود را نیز فرا فکن می‌سازد. بنا بر این با استفاده از این ابزار می‌توان نـخسـتین علائم آسیب‌های روانی افراد را شناسایی کرد.

شیوه های اجرایی این آزمون ها شامل : نقاشی آزاد. تست آدمک گودیناف . تست ترسیم خانواده .تکنیک خانه آدم درخت و ….میباشد که متعاقبا توضیح داده می شود.

نقاشی‌درمانی