سرای دانش

قوانين كلاس و يكپارچگي حسي

برگزاری كلاس های مهارت هاي زندگي دوره تابستان با حضور سرکار خانم شیشه فر

در فرآیندهای یادگیری، تفکر، خلاقیت، و هوش، مغز به تنهایی نقش ندارد بلکه کل بدن دخیل است. تفکر و یادگیری لزوماً در سر، انجام نمی شود. در تمامی فرایندهای فکری در طول عمر آدمی، از دوران نوزادی گرفته تا دوران سالمندی، بدن به صورت یکپارچه عمل می کند. از طریق حواس بدنی اطلاعات محیطی به مغز می رسد و ما جهان خود را می شناسیم و می توانیم امکانات بدیعی را خلق نماییم.

یکپارچگي حسی عبارت است ازتوانایی سازماندهی اطلاعات حسی به منظور استفاده هدفمند از آنها در فعالیت های روزمره زندگی، تعریف جامع تر آن:
توانايي سیستم عصبی مرکزی برای پردازش اطلاعات حسی که شامل حس تعادل،حس عمقی،لامسه،شنوایی و بینایی است و ایجاد واکنش سازگاربا محیط است.

بر این اساس یکپارچگی حسی فرآیند رشدی نورولوژیکی طبیعی است که طی آن مغز تحریکات حسی دریافت شده از بدن فرد و محیط پیرامون وی را تنظیم، ترکیب و سازماندهی می کند و پاسخ هدفمند و متناسب با این تحریکات می دهد.
توجه 🔎🔎🔎
٧سال اول زندگي زمان اوج گیری یکپارچگی حسی است. در این دوران است که کودک اعضای بدن خویش را می شناسد و سعی در استفاده عملکردی از آن ها دارد. در نتیجه رفتار از او سر می زند. یکپارچگی حسی پایه و اساس آموزش و رفتارهای پیچیده است.  

قوانين كلاس و يكپارچگي حسي
قوانين كلاس و يكپارچگي حسي
قوانين كلاس و يكپارچگي حسي