سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول ، نام پشتیبان: مینا روستا

✅برگزاري آزمون صبحانه
✅🔔شطرنج
مرور حركت اسب و زدن پياده با مهره ها

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


✅🔔رياضي
آشنايي با طرز صحيح نوشتاري عدد ٥تا١
آشنايي با چوب خط و شمارش اعداد با چوب خط

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


✅🔔هنر
ساخت خانه با مقوا

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


✅🔔فارسي
مرور بخش كردن كلمات و صداكشي
آشنايي با صداي (اول،وسط و آخر) كلمات

آشنايي با صداي(اُ)

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


✅قصه خواني ودرك مطلب
در پايان از دانش آموزان عزيز سوال پرسيده شد

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران