سرای دانش

آزمايش سطح شيب دار در زنگ علوم

آزمايش سطح شيب دار زنگ علوم پيش دبستان پرسش بيستم مرداد ماه ٩٨

 

هدف:آشنايي با مفاهيم شيب،ميزان سرعت،نحوه حركت اشياء در شيب هاي متفاوت

شرح فعاليت:در طي اين ازمايش دختران عزيزمان با سطح شيب دار ،ميزان كم و زياد بودن شيب،سرعت حركت أشياء در شيب كم و زياد وچگونگي نحوه حركت اشياء بر روي سطح شيب دار آشنا شدند.

در نتيجه تعريف سطح شيب دار و بازي با اجسام براي نشان دادن سرعت حركت اجسام بر روي سطح شيب دار ،دانش آموزان عزيزمان با اين مفاهيم آشنا شدند.

            دبير:خانم زهره خوب بخت
            پشتيبان: خانم زهرا كاظمي

آزمايش سطح شيب دار در زنگ علوم
آزمايش سطح شيب دار در زنگ علوم
آزمايش سطح شيب دار در زنگ علوم
آزمايش سطح شيب دار در زنگ علوم