سرای دانش

اوریگامی ستاره

ساخت اوریگامی ستاره توسط دانش آموزان پایه سوم دبستان ملک

در هر کودک با توجه به رشد و افزایش درک، ماه به ماه مهارت های مختلفی بروز می کند. یکی از این مهارت ها دست ورزی است که پایه بسیاری دیگر از مهارت ها مثل نقاشی کشیدن و نوشتن محسوب می شود و درواقع شامل به کار گیری عضلات ظریف سر انگشتان است.

مراحل ساخت اوریگامی ستاره: 

ابتدا نوار مستطیل شکل بلندی به عرض 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر درست می کنیم( هر چه طول نوار بیشتر باشد حجم ستاره بیشتر می شود) 

سپس بخش کوتاهی از نوار را در دست چپ و بخش بلند آن را در دست راست قرار می دهیم.  در مرحله ی بعد نوار را به شکل پل در آورده و نوار کوتاهی که در دست چپ است زیر نوار بلندی که در دست راست است قرار می دهیم. 

سپس قسمت کوچک و کوتاه را وارد دایره ایجاد شده کرده و آن قدر با نوار بازی می کنیم تا حالت 5 ضلعی منتظم به خود بگیرد. 

بعد از آن قسمت بلند نوار را روی ضلع های 5 ضلعی می پیچانیم تا نوار کاملا جمع شود. 

حالا یک 5 ضلعی داریم ، هرچه این 5 ضلعی را از وسط با انگشت شصت فشار می دهیم تا ستاره حالت برجسته به خود بگیرد.

پشتیبان: درسا صالحی

اوریگامی ستاره
اوریگامی ستاره
اوریگامی ستاره