سرای دانش

شرح فعالیت های پایه ششم دبستان پرسش در تاریخ  ۲۲ مرداد

مجموعه فعالیت های پایه ششم دبستان دخترانه پرسش در 22 مرداد ماه 1398

شرح فعالیت پایه ششم دبستان پرسش در تاریخ  ۲۲ مرداد

 

زنگ اول ورزش: در ابتدا نرمش برای گرم کردن و آمادگی بدن  ، تمرین پنجه و ساعد والیبال و در انتها بازی وسطی.

زنگ دوم ریاضی : تدریس و مرور مبحث جمع و تفریق کسرها (نگاه به گذشته ) و حل تمرین های خلاصه درس.

زنگ سوم فارسی : ارائه کاربرگ به دانش آموزان و حل کاربرگ و رفع اشکال گروهی ـ رفع اشکال آزمون

زنگ چهارم ریاضی : رفع اشکال آزمون و تدریس مبحث کسر (نگاه به گذشته) حل تمرین کتاب تابستان و خلاصه درس .

زنگ پنجم زبان : تمرین مکالمه با موضوع فعالیت انجام شده در تعطیلات .

و همچنین مشاوره تخصصی دانش آموزان با دبیران و پشتیبان

پشتیبان : خانم مهسا نقوی

دبیران: خانم ها باباشاهی ، ریاضی و رضائی