سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول ، نام پشتیبان: مینا روستا

✅برگزاري آزمون صبحانه
سوره خواني گروهي سوره ناس
✅🔔علوم
انجام دو آزمايش شكست نور(خارج از كتاب)
✅🔔رياضي
آشنايي با مفهوم جمع
طرح مسئله در رابطه با مفهوم جمع
✅حل كتاب تابستان نگاه به آينده
صفحات ۴۸و۴۹
با اهداف
جمع با شکل
جمع با شکل،انتقال به انگشتان دست
انجام شد
✅فارسی
مرور بخش و صداکشی کلمات
آشنایی با صدای (ای)
صداکشی کلمات دو صدایی و سه صدایی
(سیب،شیر ....)
✅🔔هنر
نقاشی آزاد
✅تکلیف
تمرین نوشتاری اعداد ۵تا۱
تمرین صداکشی کلمات دوصدایی و سه صدايي(بَ ،دَ،دا ،را،....)
تمرين صداكشي كلمات دو بخشي و سه بخشي
اولياي محترم تمرين نوشتاري اعداد حتما با نظارت شما انجام شود

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران